| Ένωση Ηρακλείου

skip to main content
νέα
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου η Ομάδα Τοπικής Δράσης
  (ΟΤΔ) της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα
  ιδιωτικού δικαίου), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στο πρόγραμμα. Περιοχή εφαρμογής
  των δράσεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού
  Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου της ΟΤΔ, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον
  ενημερωτικό οδηγό.
  Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΕΓΤΑΑ &
  Εθνικοί πόροι – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με
  την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 4.052.500,00€ για τις παρακάτω υποδράσεις:

 • Έναρξη Σχεδίων Βελτίωσης - «Μέτρο 4» ΠΑΑ 2014-2020

  Έναρξη Σχεδίων Βελτίωσης - «Μέτρο 4» ΠΑΑ 2014-2020

   

  Η Ένωση Ηρακλείου (ΚΕΑ Ηρακλείου) ενημερώνει τους παραγωγούς ότι από 21/12/2017 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στα σχέδια βελτίωσης του Μέτρου 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Όσοι παραγωγοί επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία  μας στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 146 και στα υποκαταστήματα Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Πύργου ώστε να ενημερωθούν και να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους. Για τον σκοπό αυτό λειτουργεί γραφείο με εξειδικευμένο προσωπικό για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. Σημειώνεται ότι η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας είναι δωρεάν.   

 • Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

  Η Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (Ένωση Ηρακλείου) δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας σας και των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται στην παρούσα αίτηση στο πλαίσιο και για τον σκοπό της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ΕΑΕ-ΟΣΔΕ και δεν προβαίνει σε επεξεργασία αυτών για άλλους σκοπούς. Για τον σκοπό της ενημέρωσής σας για νέες υπηρεσίες μας σας ζητείται διακριτή συναίνεση.

   

  Τα παραπάνω δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την υποβολή αιτήσεων ΕΑΕ-ΟΣΔΕ (σύμφωνα με την πρόσκληση/εγκύκλιο/άλλο παράγοντα που προσδιορίζει το χρόνο τήρησης)

   

  Ο Συνεταιρισμός δεν διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, με εξαίρεση φορολογικές ή άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές, όταν αυτό απαιτείται από τον νόμο.  Επιπλέον, ο Συνεταιρισμός δύναται να προβεί στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε συνεργάτες ή άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε όταν αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση των δραστηριοτήτων μας στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι εξωτερικοί μας συνεργάτες δεσμεύονται με υποχρέωση υιοθέτησης όλων των απαραίτητων τεχνικών μέτρων, τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

   

  Δεν διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Συνεταιρισμός δεν υιοθετεί μεθόδους αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

   

  Πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα έχουν μόνο οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι για αυτό αρμόδιοι υπάλληλοι της εταιρείας μας, οι οποίοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Ο Συνεταιρισμός, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας.

   

  Σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας έχετε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ και ειδικότερα τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ. Τα ως άνω δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκείτε υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στο τηλέφωνο 2810378100 ή στο email info@agrunion.gr  ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Λ. 62 Μαρτύρων 146  Επίσης έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας δυνάμει του ΓΚΠΔ.

   

 • Δελτίο Τύπου για την παραλαβή των Οινοσταφύλων 2019

   

                                                                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Η ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ενημερώνει τους παραγωγούς – μέλη της ότι την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019, αρχίζει την παραλαβή οινοσταφύλων  στο Οινοποιείο της στην  Παλιανή, στις τιμές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

   

  ΠΟΙΚΙΛΙΑ

  ΤΙΜΗ

  ΛΕΥΚΑ ΟΙΝΟΣΤΑΦΥΛΑ

  0,30 €

  ΒΙΛΑΝΑ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

  0,35€

  ΒΙΛΑΝΑ Β’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

  0,25 €

  ΡΟΖΑΚΙ

  0,35 €

  ΛΙΑΤΙΚΟ

  0,35 €

  ΚΟΤΣΥΦΑΛΙ

  0,35 €

  ΜΑΝΤΗΛΑΡΙ

  0,30 €

  SYRAH

  0,45 € 

   

  Όσο αφορά τα ποικιλιακά οινοστάφυλα που δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα η τιμή θα καθορίζεται μετά από επιτόπιο ποιοτικό έλεγχο από τον αρμόδιο γεωπόνο.

  Η παραλαβή οινοσταφύλων θα γίνεται μόνο από παραγωγούς που εμπιστεύτηκαν την ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και ενεργοποίησαν  τα δικαιώματά τους (Επιδότηση) σε αυτή.

  Στα πλαίσια αλληλοϋποστήριξης Οργάνωσης και παραγωγών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τις προαναφερόμενες τιμές 0,10€ ανά κιλό προϊόντος θα δίδεται με την μορφή κουπονιού για αγορά αγροτικών εφοδίων από τα Καταστήματα Γεωργικών Εφοδίων της Ένωσης Ηρακλείου. 

   

  Η παραλαβή των οινοσταφύλων θα γίνεται από 10.00 π.μ. έως 19.00 μ.μ.

   

     1.  Όλοι οι παραγωγοί που προσκομίζουν οινοστάφυλα στο Οινοποιείο θα πρέπει να φέρουν μαζί τους υποχρεωτικά την επικαιροποιημένη δήλωση  αμπελοκαλλιέργειας 2019.

     2.  Στα πλαίσια αναβάθμισης της ποιότητας του παραγόμενου κρασιού, η Οργάνωση μας συνιστά στους παραγωγούς – μέλη της, τα οινοστάφυλα να προσκομίζονται σε πλαστικά κιβώτια (κλούβες) την ίδια μέρα της κοπής τους και απαρέγκλιτα να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

              α. Να έχουν ικανοποιητικό βαθμό ωριμότητας τουλάχιστον  12 Be για τις ερυθρές ποικιλίες και 11 Be για τις λευκές.

              β. Να μην έχουν μυκητολογική προσβολή (σάπισμα) και ηλιοεγκαύματα.

     3. Οι παραγωγοί που είναι ενταγμένοι στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους το Δελτίο Αποστολής προς αποφυγήν εκκρεμοτήτων.

   

  Μοναδικός τόπος παραλαβής των οινοσταφύλων για όλους τους παραγωγούς θα είναι το Οινοποιείο στην Παλιανή.                                                                                        

  Πληροφορίες στα τηλέφωνα: (2810) 378110, 378135, 791250.

   

                                                                                               Ηράκλειο  23-8-2019

                                                                                     Για την ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

   

                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   

   

   

   

                                                                                           ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

   


 • Δελτίο Τύπου για την λήξη παραλαβής των Οινοσταφύλων 2019

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                      

  Η ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ενημερώνει τους παραγωγούς της  ότι το Οινοποιείο της στην Αυγενική θα είναι ανοικτό για τις τελευταίες παραλαβές οινοσταφύλων ως εξής:.

   

  Σάββατο 28/9/2019  &  Κυριακή 29/9/2019

  ΚΛΕΙΣΤΑ

   

  Δευτέρα 30/9/2019

  8:00 – 14:00

  Τρίτη 1/10/2019

  8:00 – 14:00

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη 2/10/2019

  8:00 – 14:00

   

  Πληροφορίες στα τηλέφωνα :Υπεύθυνος Οινολόγος :  6936533712

  Οινοποιείο Παλιανής:2810791250, 792108 Κεντρικά Γραφεία:2810 378110, 378135                                                                          

                                                                         Για  την Α.Ε.Σ.  ΈΝΩΣΗ

                                                                           ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.