| Ένωση Ηρακλείου

skip to main content
νέα
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου η Ομάδα Τοπικής Δράσης
  (ΟΤΔ) της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα
  ιδιωτικού δικαίου), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στο πρόγραμμα. Περιοχή εφαρμογής
  των δράσεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού
  Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου της ΟΤΔ, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον
  ενημερωτικό οδηγό.
  Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΕΓΤΑΑ &
  Εθνικοί πόροι – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με
  την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 4.052.500,00€ για τις παρακάτω υποδράσεις:

 • Έναρξη Σχεδίων Βελτίωσης - «Μέτρο 4» ΠΑΑ 2014-2020

  Έναρξη Σχεδίων Βελτίωσης - «Μέτρο 4» ΠΑΑ 2014-2020

   

  Η Ένωση Ηρακλείου (ΚΕΑ Ηρακλείου) ενημερώνει τους παραγωγούς ότι από 21/12/2017 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στα σχέδια βελτίωσης του Μέτρου 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Όσοι παραγωγοί επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία  μας στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 146 και στα υποκαταστήματα Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Πύργου ώστε να ενημερωθούν και να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους. Για τον σκοπό αυτό λειτουργεί γραφείο με εξειδικευμένο προσωπικό για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. Σημειώνεται ότι η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας είναι δωρεάν.   

 • Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

  Η Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (Ένωση Ηρακλείου) δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας σας και των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται στην παρούσα αίτηση στο πλαίσιο και για τον σκοπό της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ΕΑΕ-ΟΣΔΕ και δεν προβαίνει σε επεξεργασία αυτών για άλλους σκοπούς. Για τον σκοπό της ενημέρωσής σας για νέες υπηρεσίες μας σας ζητείται διακριτή συναίνεση.

   

  Τα παραπάνω δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την υποβολή αιτήσεων ΕΑΕ-ΟΣΔΕ (σύμφωνα με την πρόσκληση/εγκύκλιο/άλλο παράγοντα που προσδιορίζει το χρόνο τήρησης)

   

  Ο Συνεταιρισμός δεν διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, με εξαίρεση φορολογικές ή άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές, όταν αυτό απαιτείται από τον νόμο.  Επιπλέον, ο Συνεταιρισμός δύναται να προβεί στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε συνεργάτες ή άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε όταν αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση των δραστηριοτήτων μας στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι εξωτερικοί μας συνεργάτες δεσμεύονται με υποχρέωση υιοθέτησης όλων των απαραίτητων τεχνικών μέτρων, τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

   

  Δεν διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Συνεταιρισμός δεν υιοθετεί μεθόδους αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

   

  Πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα έχουν μόνο οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι για αυτό αρμόδιοι υπάλληλοι της εταιρείας μας, οι οποίοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Ο Συνεταιρισμός, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας.

   

  Σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας έχετε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ και ειδικότερα τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ. Τα ως άνω δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκείτε υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στο τηλέφωνο 2810378100 ή στο email info@agrunion.gr  ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Λ. 62 Μαρτύρων 146  Επίσης έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας δυνάμει του ΓΚΠΔ.

   

 • Ανακοίνωση για την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2020

  Η ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΥΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ενημερώνει τους παραγωγούς ότι   άρχισε η υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων.

  Καλούνται οι παραγωγοί να προσέλθουν στα κεντρικά μας γραφεία στο Ηράκλειο, στα υποκαταστήματα Αρκαλοχωρίου, Πύργου, Καστελίου, Αρχανών καθώς και στα κινητά συνεργεία υπαίθρου που θα λειτουργήσουν στην ενδοχώρα του νομού.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενεργοποιήσει ο παραγωγός που υποβάλει κάθε χρόνο Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης είναι να προσκομίσει μόνο τον Εξαψήφιο Κωδικό Εξουσιοδότησης για ΠΥΛΗ 2020 (από τον λογιστή τους μέσω TAXISNET) και το πρόσφατο Ε9.

  Οι παραγωγοί που συμμετέχουν σε προγράμματα (Βιολογικής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας, Δασώσεις κλπ.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων πρέπει να προσκομίσουν τις βεβαιώσεις συμμετοχής στα προγράμματα αυτά, ενώ οι κτηνοτρόφοι απαιτείται να προσκομίσουν σε αντίγραφο όλο το μητρώο αιγοπροβάτων.

  Οι παραγωγοί που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προσκομίσουν:

  1. Τον Εξαψήφιο Κωδικό Εξουσιοδότησης για ΠΥΛΗ (από τον λογιστή μέσω TAXISNET)
  2. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας (ή άλλο φορολογικό έγγραφο)
  3. Ταυτότητα (φωτοτυπία δύο όψεων)
  4. Τραπεζικός λογαριασμός (φωτοτυπία)
  5. Πρόσφατο Ε9 – Συμβολαιογραφικοί τίτλοι (φωτοτυπία)
  6. Συμφωνητικά μίσθωσης αγροτεμαχίων με το Ε9 του ιδιοκτήτη με ημερομηνία λήξης μετά την 31η Μάη 2020 (αν υπάρχουν)
  7. Βιβλιάριο ασφαλιστικών οργανισμών (ΟΓΑ ή ΙΚΑ κλπ.) ή το ΑΜΚΑ
  8. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (π.χ Βιολογικής Γεωργίας, Αναδασώσεις κλπ.)
  9. Αντίγραφο όλου του Μητρώου Αιγοπροβάτων (για τους κτηνοτρόφους)

   

  Όσον αφορά την διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων 2020, ενημερώνουμε τους παραγωγούς ότι αναμένονται οι σχετικές εγκύκλιοι και οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

  Ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη σε όλους όσους ενεργοποιήσουν την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2020 στην ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ μπορούμε και παρέχουμε σε αυτούς:

  • Έκπτωση 20% επί του υπάρχοντος τιμοκαταλόγου ενεργοποίησης με πληρωμή «ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ» ή με κάρτα (POS).
  • Προνομιακή τιμολόγηση και προτίμηση στην αγορά οινοσταφύλων.
  • Έκπτωση 3% για την αγορά λιπασμάτων.
  • Έκπτωση 8% σε όλα τα αγροτικά εφόδια.

   

  ΤΗΛΕΦΩΝΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Τμήμα Επιδοτήσεων: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 146, Τ.Κ: 71303 Ηράκλειο Κρήτης                                                                                                                       

                   Τηλ. (2810) 378136 / 378142 / 378144 / 378174 – email: epidot@agrunion.gr

  ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ: 2891022223 – email: arkal@agrunion.gr

  ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ: 2891031262 – email: kastelli@agrunion.gr

  ΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ: 2893022309 – email: pyrgos@agrunion.gr

   

  ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

   3 Μαρτίου 2020

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΕ, με απόφαση του Δ.Σ της εκδηλώνει ενδιαφέρον για
  ενοικίαση των παρακάτω ακινήτων που έχει στην ιδιοκτησία
  της.
  1. Κορωπί Αττικής, στη θέση «Άγιος Δημήτριος
  Μπουρμπουτσάνας» του Δήμου Κρωπίας ακίνητο με εμβαδό
  οικοπέδου 5.912,09τ.μ. και συνολικό εμβαδό κτίσματος
  592τ.μ.
  2. Πύργος Μονοφατσίου Οικόπεδο στη θέση «Λεμονάς»
  συνολικού εμβαδού 1.663,09τμ
  3. Άνω Βιάννος: ακίνητο με εμβαδό οικοπέδου 554,25τμ και
  εμβαδό κτίσματος 320 τμ.
  4. Άγιος Μύρωνας: ακίνητο με εμβαδό οικοπέδου 148τμ και
  εμβαδό κτίσματος 140,50τμ
  5. Αποστόλοι Πεδιάδος: στη θέση Άγιος Ιωάννης Αποστόλων
  αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού 13.725,51τμ.
  6. Αγία Σεμνή: στην περιοχή Κάμπος αγροτεμάχιο συνολικού
  εμβαδού 15.563,07τμ.
  Πληροφορίες Δ. Σαμαριτάκης (2810)378115 και (2810)378158
  Κ. Αγγουριδάκη.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 18 -11 - 2019
  Για την ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ